O Nama


Dobrovoljno vatrogasno društvo Galgovo dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara, registrirana pri Uredu za opću upravu Zagrebačke županije.

 Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara.

           Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima nauke, tehnologije i prakse u RH i svijetu. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda. Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.

 

Društvo trenutno broji 138 članova, od kojih je:

·         25 operativnih članova

·         10 izvršavajućih članova

·         3 pričuvnih članova

·         12    članova vatrogasne djece i mladeži

·         88   podupirajućih članova,

 

a po strukturi vatrogasnih zvanja:

·         9   Časnika 1. klase

·         5   Časnika

·         8 Dočasnika 1. klase

·         1 Dočasnik

            ·         8   Vatrogasca 1. klase

·         2   Vatrogasca

·         5   neispitanih članova